Kortkommandon för Excel 2003

Microsofts webplats här har självstudiekurser för alla program som ingår i Office paketet.

Excel 2003

Arbeta i celler eller formelfältet med kortkommandon
ALT+= (likhetstecken)  Infoga Autosumma-formeln
ALT+NEDPIL  Visa Autoavsluta-listan
BACKSTEG  Redigera aktiv cell och rensa den, eller ta bort föregående tecken i den aktiva cellen vid redigering av innehållet
CTRL+' (apostrof)  Kopiera en formel från cellen ovanför till den aktiva cellen eller formelfältet
CTRL+; (semikolon)  Skriva in datumet
CTRL+§ (paragraf)  Växla mellan att visa cellvärden och visa cellformler
CTRL+A  Visa formelpaletten sedan du har skrivit ett funktionsnamn i formeln
CTRL+ALT+F9  Beräkna alla blad i den aktiva arbetsboken
CTRL+K  Infoga en hyperlänk
CTRL+SKIFT+" (citattecken)  Kopiera värdet från cellen ovanför till den aktiva cellen eller formelfältet
CTRL+SKIFT+: (kolon)  Skriva in klockslaget
CTRL+SKIFT+A  Infoga argumentnamn och parentestecken för en funktion sedan du har skrivit ett funktionsnamn i en formel
CTRL+SKIFT+RETUR  Skriva in en formel som en matrisformel
ESC  Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet
F2  Redigera cellen och placera insättningspunkten i slutet av raden
F3  Klistra in ett definierat namn i en formel
F9  Beräkna alla blad i alla öppna arbetsböcker
likamedtecken, likhetstecken  Påbörja en formel
RETUR  Bekräfta en cellinmatning
RETUR (i en cell med en hyperlänk)  Aktivera en hyperlänk
SKIFT+F3  Klistra in en funktion i en formel
SKIFT+F9  Beräkna det aktiva kalkylbladet

Arbeta i förhandsgranskningsläget
CTRL+NEDPIL eller CTRL+HÖGERPIL  Gå till den sista utzoomade sidan
CTRL+UPPIL eller CTRL+VÄNSTERPIL  Gå till den första utzoomade sidan
PGUP eller PGDN  Flytta en utzoomad sida i taget
Piltangenterna  Flytta runt på en inzoomad sida

Arbeta med data med kortkommandon
ALT+SKIFT+HÖGERPIL  Gruppera rader eller kolumner
ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL  Dela upp grupper med rader eller kolumner
CTRL+0 (noll)  Dölja markerade kolumner
CTRL+8  Visa eller dölja dispositionssymboler
CTRL+9  Dölja markerade rader
CTRL+SKIFT+( (vänsterparentes)  Visa markerade rader
CTRL+SKIFT+) (högerparentes)  Visa markerade kolumner

Flytta i en markering med kortkommandon
CTRL+ALT+HÖGERPIL  Flytta åt höger mellan två markeringar som inte ligger bredvid varandra
CTRL+ALT+VÄNSTERPIL  Flytta åt vänster mellan två markeringar som inte ligger bredvid varandra
CTRL+PUNKT  Flytta medsols till nästa hörn i markeringen
RETUR  Flytta antingen nedåt eller i den riktning som är vald på fliken Redigera (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ)
SKIFT+RETUR   Flytta antingen nedåt eller motsatt den riktning som är vald på fliken Redigera (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ)
SKIFT+TAB  Flytta från höger till vänster eller flytta en cell uppåt om endast en kolumn är markerad
TAB  Flytta från vänster till höger eller flytta en cell nedåt om endast en kolumn är markerad

Flytta och rulla i kalkylblad eller arbetsböcker med kortkommandon
ALT+PGDN  Flytta en skärm åt höger
ALT+PGUP  Flytta en skärm åt vänster
CTRL+ piltangent  Flytta till kanten av den aktuella dataregionen
CTRL+BACKSTEG  Bläddra så att den aktiva cellen visas
CTRL+END  Flytta till den sista cellen i kalkylbladet, i skärningen mellan den använda kolumnen längst till höger och den använda raden längst ned (längst ned till höger), eller cellen mittemot hemcellen, normalt A1
CTRL+F6 eller CTRL+TAB  Flytta till nästa arbetsbok eller fönster
CTRL+HOME  Flytta till början av kalkylbladet
CTRL+PGDN  Flytta till nästa blad i arbetsboken
CTRL+PGUP  Flytta till föregående blad i arbetsboken
CTRL+SKIFT+F6 eller CTRL+SKIFT+TAB  Flytta till föregående arbetsbok eller fönster
F5  Visa dialogrutan Gå Till
F6  Flytta till nästa ruta i en arbetsbok som har delats
HOME  Flytta till början av raden
PGDN  Flytta en skärm nedåt
PGUP  Flytta en skärm uppåt
Piltangenterna  Flytta en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger
SKIFT+F4  Repetera senaste Sök-åtgärd (Samma som Sök Nästa)
SKIFT+F5  Visa dialogrutan Sök
SKIFT+F6  Flytta till föregående ruta i en arbetsbok som har delats
TAB  Flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad

Flytta och rulla i kalkylblad med kortkommandon med End-läge aktiverat
END  Slå av eller på End-läge
END, HOME  Flytta till den sista cellen i kalkylbladet, i skärningen mellan den använda kolumnen längst till höger och den använda raden längst ned (längst ned till höger), eller cellen mittemot hemcellen, normalt A1
END, piltangent  Flytta ett datablock inom en rad eller kolumn
END, RETUR  Utöka markeringen till den sista cellen i den aktiva raden; detta kortkommando är inte tillgängligt om du markerat kryssrutan Alternativa styrtangenter på fliken Övergång (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ)

Flytta och rulla i kalkylblad med kortkommandon med SCROLL LOCK aktiverat
END  Flytta till cellen längst ned till höger i fönstret
HOME  Flytta till cellen överst till vänster i fönstret
SCROLL LOCK  Slå på eller stänga av SCROLL LOCK
UPPIL eller NEDPIL  Bläddra uppåt eller nedåt en rad
VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL  Bläddra en kolumn till vänster eller höger

Formatera data med kortkommandon
ALT+' (apostrof)  Visa dialogrutan Formatmall
CTRL+0 (noll)  Dölja kolumner
CTRL+1  Visa dialogrutan Formatera celler
CTRL+5  Använda eller ta bort genomstrykning
CTRL+9  Dölja rader
CTRL+F  Använda eller ta bort fetstil
CTRL+K  Använda eller ta bort kursivstil
CTRL+SKIFT+!  Använda talformatet Tal med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden
CTRL+SKIFT+#  Använda talformatet Datum med dag, månad och år
CTRL+SKIFT+$  Använda talformatet Valuta med två decimaler (negativa tal visas inom parentes)
CTRL+SKIFT+%  Använda talformatet Procent utan decimaler
CTRL+SKIFT+&  Använda en ytterkant
CTRL+SKIFT+( (vänsterparentes)  Visa rader
CTRL+SKIFT+) (högerparentes)  Visa kolumner
CTRL+SKIFT+@  Använda talformatet Tid med timme och minut samt FM eller EM
CTRL+SKIFT+^  Använda talformatet Exponentiell med två decimaler
CTRL+SKIFT+_  Ta bort ytterkanter
CTRL+SKIFT+~  Använda talformatet Allmänt
CTRL+U  Använda eller ta bort understrykning

Funktionstangenter i Microsoft Excel
ALT+F11  Visa Visual Basic Editor
ALT+F8  Visa dialog-rutan Makro
CTRL+F11  Infoga ett makroblad från Microsoft Excel 4.0
CTRL+PAGE DOWN  Flytta till nästa blad i arbetsboken
CTRL+PAGE UP  Flytta till föregående blad i arbetsboken
F11 eller ALT+F1  Skapa ett diagram som använder aktuellt intervall
SKIFT+CTRL+PAGE DOWN  Markera aktuellt och efterföljande blad i arbetsboken
SKIFT+CTRL+PAGE UP  Markera aktuellt och föregående blad i arbetsboken
SKIFT+F11 eller ALT+SKIFT+F1  Infoga ett nytt kalkylblad

Infoga, ta bort och kopiera en markering med kortkommandon
CTRL+BINDESTRECK  Ta bort markeringen
CTRL+C  Kopiera markeringen
CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN  Infoga tomma celler
CTRL+V  Klistra in markeringen
CTRL+X  Klippa ut markeringen
CTRL+Z  Ångra den senaste åtgärden
DEL  Radera innehållet i markeringen

Kortkommandon för arbete med dataformulär
ALT+tangent, där tangent är den understrukna bokstaven i fältet eller kommandonamnet  Markera ett fält eller en kommandoknapp
CTRL+PGDN  Flytta till ny post
CTRL+PGUP  Flytta till den första posten
HOME eller END  Flytta till början eller slutet av ett fält
NEDPIL  Flytta till samma fält i nästa post
PGDN  Flytta till samma fält 10 poster framåt
PGUP  Flytta till samma fält 10 poster bakåt
RETUR  Flytta till det första fältet i nästa post
SKIFT+END  Utöka markeringen till slutet av fältet
SKIFT+HOME  Utöka markeringen till början av fältet
SKIFT+HÖGERPIL  Markera tecknet till höger
SKIFT+RETUR  Flytta till det första fältet i föregående post
SKIFT+TAB  Flytta till föregående redigerbara fält i posten
SKIFT+VÄNSTERPIL  Markera tecknet till vänster
TAB  Flytta till nästa redigerbara fält i posten
UPPIL  Flytta till samma fält i föregående post
VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL  Flytta i fältet ett tecken åt vänster eller höger

Kortkommandon för att förhandsgranska och skriva ut ett dokument
CTRL+P eller CTRL+SKIFT+F12  Visa dialogrutan Skriv ut

Kortkommandon för att skicka e-postmeddelanden
ALT+B  Öppna adressboken i rutan Hemlig kopia
ALT+C  Öppna adressboken i rutan Kopia
ALT+J  Gå till rutan Angående
ALT+K  Kontrollera namnen i rutorna Till, Kopia och Hemlig kopia i adressboken
ALT+P  Öppna dialogrutan Meddelandealternativ i Outlook (kommandot Alternativ på Visa-menyn i ett meddelande)
ALT+PUNKT  Öppna adressboken i rutan Till
ALT+S  Skicka det aktiva kalkylbladet som ett e-postmeddelande
CTRL+SKIFT+B  Öppna adressboken
CTRL+SKIFT+G  Skapa en meddelandeflagga
SKIFT+TAB  Flytta till e-postmeddelandets meddelanderubrik. Du måste ha cell A1 aktiv när du trycker ned tangenterna.

Kortkommandon för autofilter
ALT+UPPIL  Stänga Autofilter-listan för den aktiva kolumnen
END  Markera det sista elementet i Autofilter-listan
HOME  Markera första elementet (Alla) i autofilterlistan
NEDPIL  Markera nästa element i Autofilter-listan
Piltangenterna för att markera den cell som innehåller kolumnetiketten, och sedan på ALT+NEDPIL  Visa autofilterlistan för aktuell kolumn
RETUR  Filtrera listan med det markerade elementet i Autofilter-listan
UPPIL  Markera föregående element i Autofilter-listan

Kortkommandon för dialogrutor
ALT+bokstav, där bokstav är tangenten för den understrukna bokstaven i namnet på alternativet  Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta
ALT+NEDPIL  Öppna den markerade nedrullningsbara listrutan
BLANKSTEG  Utföra den åtgärd som är kopplad till den markerade knappen (knappen med prickad kontur) eller markera respektive avmarkera den aktiva kryssrutan
CTRL+SKIFT+TAB eller CTRL+PGUP  Växla till föregående flik i dialogrutan
CTRL+TAB eller CTRL+PGDN  Växla till nästa flik i dialogrutan
ESC  Avbryta kommandot och stänga dialogrutan
Piltangenter  Flytta mellan alternativ i en markerad nedrullningsbar listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp
RETUR  Utföra den åtgärd som är kopplad till standardknappen i en dialogruta (knappen med fet kontur, oftast OK)
SKIFT+TAB  Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp
TAB  Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp
Tangenten för den första bokstaven i alternativets namn (när en nedrullningsbar lista är aktiv)  Flytta till ett alternativ i en nedrullbar listruta

Kortkommandon för dialogrutorna Öppna och Spara som
ALT+1  Gå till föregående mapp
ALT+2  Öppna mappen på nivån ovanför den öppna mappen (knappen Upp en nivå )
ALT+3  Stänga dialogrutan och öppna söksidan för World Wide Web (knappen Sök på webben )
ALT+4  Ta bort den markerade mappen eller filen (knappen Ta bort )
ALT+5  Skapa en ny undermapp i den öppna mappen (knappen Skapa ny mapp)
ALT+6  Växla mellan vyerna Lista, Detaljerad lista, Egenskaper och Förhandsgranskning
ALT+7  Visa Verktyg-menyn (knappen Verktyg)
ALT+F2 eller F12 eller CTRL+S  Spara den aktiva arbetsboken
ALT+SKIFT+F2 eller SKIFT+F12  Visa dialogrutan Spara som
CTRL+F12 eller CTRL+O  Visa dialogrutan Öppna

Kortkommandon för fönster
ALT+PRINTSCRN  Kopiera en avfotografering av det aktiva fönstret till Urklipp
ALT+SKIFT+TAB  Växla till föregående program
ALT+TAB  Växla till nästa program
CTRL+ESC  Visa Start-menyn i Windows
CTRL+F10  Maximera eller återställa arbetsboksfönstret
CTRL+F5  Återställa den aktiva arbetsbokens fönsterstorlek
CTRL+F6  Växla till nästa fönster med en arbetsbok
CTRL+F7   Utföra kommandot Flytta (arbetsbokens systemmeny i menyraden) eller flytta fönstret med hjälp av piltangenterna
CTRL+F8  Utföra kommandot Ändra storlek (arbetsbokens systemmeny, i namnlisten) eller ändra storlek på fönstret med hjälp av piltangenterna
CTRL+F9  Minimera arbetsboksfönstret till en ikon
CTRL+SKIFT+F6  Växla till föregående fönster med en arbetsbok
CTRL+W eller CTRL+F4  Stänga fönstret med den aktiva arbetsboken
F6  Flytta till nästa fönster i en arbetsbok som har delats i två fönster
PRINTSCRN  Kopiera en avfotografering av skärmbilden till Urklipp
SKIFT+F6  Flytta till föregående ruta i en arbetsbok som har delats i två fönster

Kortkommandon för menyer och verktygsfält
ALT+BLANKSTEG  Visa programmets systemmeny (i programmets namnlist)
CTRL+NEDPIL  Visa alla kommandon på en meny
CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB (när ett verktygsfält är aktivt)  Markera föregående eller nästa verktygsfält
ESC  Stänga den meny som visas, eller, om en undermeny visas, bara stänga undermenyn
F10 eller ALT  Göra menyraden aktiv eller stänga en huvudmeny och undermeny samtidigt
HOME eller END  Markera det första eller sista kommandot på menyn eller undermenyn
NEDPIL eller UPPIL (när menyn eller undermenyn visas)  Välja föregående eller nästa kommando på menyn eller undermenyn
RETUR  Öppna den markerade menyn eller utföra den åtgärd som motsvaras av den markerade knappen
SKIFT+F10  Visa en snabbmeny
TAB eller SKIFT+TAB (när ett verktygsfält är aktivt)  Markera nästa eller föregående knapp eller meny på verktygsfältet
VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL  Markera menyn till vänster eller höger, eller, om en undermeny visas, växla mellan huvudmenyn och undermenyn

Kortkommandon för Office-assistenten
ALT+NEDPIL  Visa fler hjälpavsnitt
ALT+siffra (ALT+1 är det första avsnittet, ALT+2 det andra osv)  Välja ett hjälpavsnitt i listan som assistenten visar
ALT+UPPIL  Visa föregående hjälpavsnitt
ESC  Stänga ett meddelande eller tips
F1  Få hjälp. Visar assistentens pratbubbla om assistenten är aktiverad.

Kortkommandon för redigeringsrutor i dialogrutor
CTRL+HÖGERPIL  Flytta ett ord åt höger
CTRL+SKIFT+HÖGERPIL  Markera eller avmarkera ett ord åt höger
CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL  Markera eller avmarkera ett ord åt vänster
CTRL+VÄNSTERPIL  Flytta ett ord åt vänster
END  Flytta till slutet av inmatningen
HOME  Flytta till början av inmatningen
SKIFT+END  Markera från insättningspunkten till slutet av inmatningen
SKIFT+HOME  Markera från insättningspunkten till början av inmatningen
SKIFT+HÖGERPIL  Markera eller avmarkera ett tecken åt höger
SKIFT+VÄNSTERPIL  Markera eller avmarkera ett tecken åt vänster
VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL  Flytta ett tecken åt vänster eller höger

Markera celler med särskilda kännetecken med kortkommandon
ALT+; (semikolon)  Markera endast synliga celler i den aktiva markeringen
CTRL+/  Markera aktuell matris, vilket är den matris som den aktiva cellen tillhör
CTRL+[ (vänsterhake)  Markera endast de celler som det refereras direkt till i formler i markeringen
CTRL+\  Markera celler i en rad som inte överensstämmer med värdet i den aktiva cellen i raden. Raden som börjar med den aktiva cellen måste markeras.
CTRL+] (högerhake)  Markera endast de celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen
CTRL+SKIFT+* (asterisk)  Markera aktuellt område runt den aktiva cellen (aktuellt område är ett dataområde omgärdat av tomma rader och kolumner)
CTRL+SKIFT+{ (vänsterklammer)  Markera alla celler som det refereras direkt eller indirekt till i formler i markeringen
CTRL+SKIFT+|  Markera celler i en kolumn som inte överensstämmer med värdet i den aktiva cellen i kolumnen. Kolumnen som börjar med den aktiva cellen måste markeras.
CTRL+SKIFT+} (högerklammer)  Markera alla celler med formler som refererar direkt eller indirekt till den aktiva cellen
CTRL+SKIFT+O (bokstaven O)  Markera alla celler med kommentarer

Markera celler, kolumner eller rader med kortkommandon
CTRL+6  Växla mellan att visa objekt, dölja objekt och visa platshållare för objekt
CTRL+7  Visa eller dölja verktygsfältet Standard
CTRL+A  Markera hela kalkylbladet
CTRL+BLANKSTEG  Markera hela kolumnen
CTRL+SKIFT+* (asterisk)  Markera det aktuella området runt den aktiva cellen (det aktuella området är ett dataområde som omges av tomma rader och kolumner)
CTRL+SKIFT+BLANKSTEG  Markera samtliga objekt i bladet när endast ett objekt är markerat
CTRL+SKIFT+END  Utöka markeringen till den sista använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger)
CTRL+SKIFT+HOME  Utöka markeringen till början av kalkylbladet
CTRL+SKIFT+piltangent  Utöka markeringen till den sista cellen med data i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen
F8  Utöka en markering med hjälp av piltangenterna
SCROLL LOCK, SKIFT+END  Utöka markeringen till cellen nederst till höger i fönstret
SCROLL LOCK, SKIFT+HOME  Utöka markeringen till cellen överst till vänster i fönstret
SKIFT+BACKSTEG  Markera endast den aktiva cellen om flera celler är markerade
SKIFT+BLANKSTEG  Markera hela raden
SKIFT+F8  Lägga till ytterligare ett cellintervall till markeringen eller använda piltangenterna för att flytta till början av intervallet som ska läggas till. Klicka sedan på F8 och piltangenterna för att markera nästa intervall
SKIFT+HOME  Utöka markeringen till början av raden
SKIFT+PGDN  Utöka markeringen nedåt en skärm
SKIFT+PGUP  Utöka markeringen uppåt en skärm
SKIFT+piltangent  Utöka markeringen med en cell

Redigera data med kortkommandon
BACKSTEG  Redigera den aktiva cellen och sedan tömma den, eller ta bort föregående tecken när du redigerar innehållet i cellen
CTRL+A  Visa formelpaletten sedan du har skrivit ett funktionsnamn i formeln
CTRL+SKIFT+A  Infoga argumentnamn och parentestecken för en funktion sedan du har skrivit ett funktionsnamn i en formel
CTRL+SKIFT+RETUR  Skriva in en formel som en matrisformel
ESC  Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet
F2  Redigera cellen och placera insättningspunkten i slutet av raden
F3  Klistra in ett definierat namn i en formel
F7  Visa dialogrutan Stavning
RETUR  Bekräfta en cellinmatning

Skriv in data i ett kalkylblad med kortkommandon
ALT+RETUR  Påbörja en ny rad i samma cell
BACKSTEG  Ta bort tecknet till vänster om insättningspunkten eller ta bort markerade data
CTRL+D  Fylla celler nedåt
CTRL+DEL  Ta bort text till slutet av raden
CTRL+F3  Definiera ett namn
CTRL+R  Fylla celler åt höger
CTRL+RETUR  Fylla det markerade området med den aktuella inmatningen
CTRL+SKIFT+F3  Skapa namn utifrån rad- och kolumnetiketter
DEL  Ta bort tecknet till höger om insättningspunkten eller ta bort markerade data
ESC  Avbryta en cellinmatning
F4 eller CTRL+Y  Upprepa den senaste åtgärden
HOME  Flytta till början av raden
Piltangenter  Flytta ett tecken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger
RETUR  Bekräfta inmatningen och flytta nedåt i markeringen
SKIFT+F2  Redigera en cellkommentar
SKIFT+RETUR  Bekräfta inmatningen och flytta uppåt i markeringen
SKIFT+TAB  Bekräfta inmatningen och flytta åt vänster i markeringen
TAB  Bekräfta inmatningen och flytta åt höger i markeringen

Tangenter för att gruppera eller dela upp pivottabellelement
ALT+SKIFT+HÖGERPIL  Gruppera markerade pivottabellelement
ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL  Dela upp markerade pivottabellelement

Tangenter för att skapa en layout för en pivottabell- eller pivotdiagramrapport
Steg 1  1. F10 för att aktivera menyfältet.
Steg 2  2. CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB för att markera verktygsfältet Pivottabell.
Steg 3  3. VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL för att markera menyn till höger eller vänster, eller, när en undermeny visas, för att växla mellan huvudmenyn och undermenyn.
Steg 4  4. RETUR (på en fältknapp) och NEDPIL och UPPIL för att markera området som markerat fält ska flyttas till.

Tangenter för guiden Pivottabell och pivotdiagram
ALT+C  Flytta markerat fält till kolumnområdet
ALT+D  Flytta markerat fält till dataområdet
ALT+L  Visa dialogrutan Pivottabellfält
ALT+P  Flytta markerat fält till sidområdet
ALT+R  Flytta markerat fält till radområdet
UPPIL eller NEDPIL  Markera föregående eller nästa fältknapp i listan
VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL  Markera fältknappen till vänster eller höger i en lista över fältknappar för flera kolumner

Tangenter för markering av datablad
CTRL+PAGE DOWN  Markera nästa sida i arbetsboken tills önskat diagramblad markeras
CTRL+PAGE UP  Markera föregående sida i arbetsboken tills önskat diagramblad markeras

Tangenter för markering av diagramelement
HÖGERPIL  Markera nästa element i gruppen
NEDPIL  Markera föregående grupp av element
UPPIL  Markera nästa grupp av element
VÄNSTERPIL  Markera föregående element i gruppen

Tangenter för markering av inbäddat diagram Obs!   Verktygsfältet Rita måste visas.
Steg 1  1. F10 för att aktivera menyfältet.
Steg 2  2. CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB för att markera verktygsfältet Rita.
Steg 3  3. höger piltangent för att markera knappen markerade objekt i verktygsfältet Rita.
Steg 4  4. CTRL+RETUR för att markera det första objektet.
Steg 5  5. TAB-tangenten för att hoppa framåt (eller SKIFT+TAB för att hoppa bakåt) genom objekten tills storlekshandtag visas på det inbäddade diagrammet som ska markeras.
Steg 6  6. CTRL+RETUR för att aktivera diagrammet.

Tangenter för sidfält i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport
BLANKSTEG  Markera eller avmarkera en kryssruta i listan
CTRL+SKIFT+* (asterisk)  Markera hela pivottabellrapporten
END  Markera det sista synliga elementet i listan
HOME  Markera det första synliga elementet i listan
NEDPIL  Markera nästa element i listan
Piltangenterna för att markera cellen med fältet, och sedan ALT+NEDPIL  Visa listan för aktuellt fält i en pivottabellrapport
Piltangenterna för att markera sidfältet i en pivotdiagramrapport, och sedan på ALT+NEDPIL  Visa listan för aktuellt sidfält i en pivotdiagramrapport
RETUR  Visa markerat element
UPPIL  Markera föregående element i listan

Utöka markeringen med End-läge på, med kortkommandon
END  Slå av eller på End-läge
END, SKIFT+ piltangent  Utöka markeringen till den sista cellen med data i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen
END, SKIFT+HOME  Utöka markeringen till den sista använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger)
END, SKIFT+RETUR  Utöka markeringen till den sista cellen i den aktuella raden. Detta kortkommando är inte tillgängligt om du markerat kryssrutan Alternativa styrtangenter på fliken Övergång (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ)

 
1000lankar.com - gratis länkkatalog Kvalitetskatalog.se LänkCentrum.seSidsamlingen - Länkarkiv och ArtikelkatalogSvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen Favoritlistan.se